Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zamówienia publiczne Ogłoszenia 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów" - Ogłoszenia 2013, menu 1178, artykuł 2753 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów"

Pątnów: Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie Gminy Pątnów
Numer ogłoszenia: 429302 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 379140 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pątnów" 98-335 Pątnów, woj. łódzkie, tel. 43 8865220, faks 43 8865250.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie Gminy Pątnów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości płynnych w ilości - średnie zużycie roczne 3772m3, ze zbiorników bezodpływowych / szamb, zlokalizowanych przy obiektach placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów. a) Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach; b) Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie; c) Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu; d) Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach; Podane zapotrzebowanie ilościowe na wywóz nieczystości płynnych jest przewidywane, szacunkowe w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego; Usługi wywozu odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, określający ilość oraz miejsce usługi; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wypompowanie nieczystości płynnych ze wskazanych szamb oraz przetransportować je środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. pojazd asenizacyjny spełniający warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617); Usługi wywozu nieczystości wykonywane będą w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 ze zbiorników bezodpływowych / szamb przynależnych do ww. Zespołów Szkół Samorządowych, lub w innych terminach ustalonych indywidualnie z dyrekcją poszczególnych Zespołów Szkół Samorządowych; Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w terminie 48 godzin od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego lub dyrekcję danego Zespołu Szkół Samorządowych, a w przypadku awarii do pięciu godzin. Za zlecenie uważa się skuteczne powiadomienie wykonawcy przez zamawiającego, dotyczące posesji, z których winny być wywiezione nieczystości płynne. Wykonawca zobowiązany jest usuwać śmieci nietypowe ze zbiorników bezodpływowych / szamb np. kamienie, złom, gruz, gałęzie, liście itp. oraz zgłaszać stwierdzone usterki zbiorników przy czyszczeniu dogłębnym; Wykonawca zobowiązany jest usuwać awarie, takie jak wypompowywanie nieczystości płynnych z zalanych piwnic, kotłowni; Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności z należytą starannością przy wykorzystaniu własnych środków, sprzętu i ludzi, oraz stosować przepisy BHP i ppoż. oraz inne odnośne przepisy przy wykonywaniu zamówienia, w tym wymogi techniczno - sanitarne; Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego, utrzymywanie ogólnego porządku i bezpieczeństwa ppoż.; Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi; Zamawiający dokonywać będzie kontroli realizacji usług w trakcie wykonywanych prac; Za wykonaną usługę wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na poszczególne placówki oświatowe oraz załączyć wykaz posesji i ilości wywiezionych z nich nieczystości płynnych; Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez wykonawcę faktur do siedziby zamawiającego; Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów i strat wynikających z nienależytego wykonania robót, nieterminowego wykonania prac i usuwania usterek oraz ewentualnych strat powstałych w trakcie prowadzenia usług, także po stronie osób trzecich; Zamawiający ma prawo w przypadku nieterminowego wykonania usług wyznaczyć dodatkowy termin ich wykonania, a po upływie zakreślonego terminu odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz zlecenia zastępczego ich wykonania innej firmie, a kosztami obciąży wykonawcę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.35.00-1, 90.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wywóz Nieczystości Płynnych Seweryn Stefanowski, ul. Leśna 49, 98-324 Wierzchlas, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64124,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69253,92

  • Oferta z najniższą ceną: 69253,92 / Oferta z najwyższą ceną: 69253,92

  • Waluta: PLN.

Komisarz Rządowy

(-) Jacek Różański

Metryka

data wytworzenia
2013-10-22
data udostępnienia
2013-10-22
sporządzone przez
Piotr Plewa
opublikowane przez
Mateusz Drab
ilość odwiedzin
47
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.