Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zamówienia publiczne Ogłoszenia 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: "Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów" - Ogłoszenia 2013, menu 1178, artykuł 2720 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia 2013

Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: "Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów"

ZNAK SPRAWY: GZ.III.271.3.13

Pątnów„Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów”

Numer ogłoszenia: 379140 – 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, woj. Łódzkie, tel. 43 886 52 20, faks 43 886 52 20

Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości płynnych w ilości – średnie zużycie roczne 3772m3, ze zbiorników bezodpływowych / szamb, zlokalizowanych przy obiektach placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów.

 1. Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach;

 2. Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie;

 3. Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu;

 4. Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach;

Podane zapotrzebowanie ilościowe na wywóz nieczystości płynnych jest przewidywane, szacunkowe w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego;

Usługi wywozu odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, określający ilość oraz miejsce usługi;

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wypompowanie nieczystości płynnych ze wskazanych szamb oraz przetransportować je środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. pojazd asenizacyjny spełniający warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617);

Usługi wywozu nieczystości wykonywane będą w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 ze zbiorników bezodpływowych / szamb przynależnych do ww. Zespołów Szkół Samorządowych, lub w innych terminach ustalonych indywidualnie z dyrekcją poszczególnych Zespołów Szkół Samorządowych;

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w terminie 48 godzin od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego lub dyrekcję danego Zespołu Szkół Samorządowych, a w przypadku awarii do pięciu godzin. Za zlecenie uważa się skuteczne powiadomienie wykonawcy przez zamawiającego, dotyczące posesji, z których winny być wywiezione nieczystości płynne;

Wykonawca zobowiązany jest usuwać śmieci nietypowe ze zbiorników bezodpływowych / szamb np. kamienie, złom, gruz, gałęzie, liście itp. oraz zgłaszać stwierdzone usterki zbiorników przy czyszczeniu dogłębnym;

Wykonawca zobowiązany jest usuwać awarie, takie jak wypompowywanie nieczystości płynnych z zalanych piwnic, kotłowni;

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności z należytą starannością przy wykorzystaniu własnych środków, sprzętu i ludzi, oraz stosować przepisy BHP i ppoż. oraz inne odnośne przepisy przy wykonywaniu zamówienia, w tym wymogi techniczno – sanitarne;

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego, utrzymywanie ogólnego porządku i bezpieczeństwa ppoż.;

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi;

Zamawiający dokonywać będzie kontroli realizacji usług w trakcie wykonywanych prac;

Za wykonaną usługę wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na poszczególne placówki oświatowe oraz załączyć wykaz posesji i ilości wywiezionych z nich nieczystości płynnych;

Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez wykonawcę faktur do siedziby zamawiającego;

Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów i strat wynikających z nienależytego wykonania robót, nieterminowego wykonania prac i usuwania usterek oraz ewentualnych strat powstałych w trakcie prowadzenia usług, także po stronie osób trzecich;

Zamawiający ma prawo w przypadku nieterminowego wykonania usług wyznaczyć dodatkowy termin ich wykonania, a po upływie zakreślonego terminu odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz zlecenia zastępczego ich wykonania innej firmie, a kosztami obciąży wykonawcę.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, do wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.35.00-1, 90.41.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma posiadać aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane w oparciu o art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 poz 228 z późn. zm.), przez organ administracyjny właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do wywozu nieczystości płynnych do miejsca zlewni – oczyszczalni ścieków.. Zamawiający będzie dokonywał oceny sprawdzenia tego warunku na podstawie: wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z wykorzystaniem załączonego wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty innych dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określony w pkt. III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.patnow.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 11:00,

miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Pątnów, pokój nr 20, Pątnów 48, 98-335 Pątnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.


Komisarz Rządowy

(-) Jacek Różański

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówenia - pobierz

Metryka

data wytworzenia
2013-09-18
data udostępnienia
2013-09-18
sporządzone przez
Piotr Plewa
opublikowane przez
Mateusz Drab
ilość odwiedzin
49
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.