Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zamówienia publiczne Ogłoszenia 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: Dostawa oleju opałowego na rok szkolny 2013/2014 - Ogłoszenia 2013, menu 1178, artykuł 2719 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia 2013

Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: Dostawa oleju opałowego na rok szkolny 2013/2014

ZNAK SPRAWY: GZ.III.271.2.13

Pątnów: Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014

Numer ogłoszenia: 379024 – 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, woj. Łódzkie, tel. 43 886 52 20,faks 43 886 52 20

Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 94 000 litrów dla potrzeb:

 1. Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach – pojemność 5 zbiorników po 2 000 litrów,

 2. Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie – pojemność 5 zbiorników po 2000 litrów,

 3. Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu – pojemność 4 zbiorniki po 1 600 litrów,

 4. Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach – pojemność 4 zbiorniki po 2 000 litrów,

 5. Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim – pojemność 4 zbiorniki po 1 500 litrów.

Podane zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy jest przewidywane, szacunkowe w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, określający ilość oraz miejsce dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompę ssąco-tłoczącą oraz wąż gumowy.

Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 do kotłowni w ww. Zespołach Szkół Samorządowych.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 2 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania cząstkowego.

Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający właściwości fizyko-chemiczne dostarczonego oleju.

Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju według wskazania przepływomierza.

Olej opałowy musi spełniać parametry fizyko-chemiczne określone w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu oleju opałowego, tj. autocysterna wyposażona w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco-tłoczącą oraz wężem gumowy o długości minimum 30 metrów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej jedną osobę, która posiada prawo jazdy kat. C oraz aktualny kurs uprawnień podstawowych ADR.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję,

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.patnow.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 10:00,

miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Komisarz Rządowy
(-) Jacek Różański

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówenia - pobierz

Metryka

data wytworzenia
2013-09-18
data udostępnienia
2013-09-18
sporządzone przez
Piotr Plewa
opublikowane przez
Mateusz Drab
ilość odwiedzin
49
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.