Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Pątnów
Menu góra
Strona startowa Aktualności Budżet Gminy Rok 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR IV/28/2007 RADY GMINY W PĄTNOWIE Z DNIA 18 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2007 - Rok 2007, menu 1025, artykuł 1142 - BIP - Urząd Gminy Pątnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2007

UCHWAŁA NR IV/28/2007 RADY GMINY W PĄTNOWIE Z DNIA 18 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/28/2007
RADY GMINY W PĄTNOWIE
Z DNIA 18 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit."d" pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Dz.U Nr 80 poz.717; Nr 162 poz. 1568 i z 2004 Dz.U. Nr 102 poz. 1055;Nr 116 poz 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457 oraz art. 165, art.173, art. 184, art. 188 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 i Nr 169 poz.1420, z 2006 roku nr 45 poz.319, Nr.104 poz 708, Nr.170 poz.1217 i 1218,Nr.187 poz. 1385, Nr.249 poz.1832), na wniosek Wójta Gminy Pątnów, Rada Gminy w Pątnowie, uchwala, co następuje:

1. Uchwala się budżet Gminy Pątnów na okres roku kalendarzowego 2007.

2. Uchwala się kwotę dochodów ogółem w wysokości 14.063.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 2.294.642,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Uchwala się kwotę wydatków ogółem w wysokości 16.731.787.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 2.294.642,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Uchwala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.667.872,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 1. wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 1.500.000,00 zł
 2. zaciąganych kredytów kwocie - 1.020.872,00 zł.
 3. zaciąganych pożyczek w kwocie - 147.000,00 zł.

5. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5

6. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 6.

7.Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 3.500,00 zł.
 2. wydatki - 3.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr.7

8.Uchwala się dotację podmiotową dla:

 • samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie) na łączną kwotę 99.769,00 zł.

9. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł.

10.Uchwala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 550.000,00 zł.
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.957.872,00 zł.
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 754.426,00 zł.

11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki, w kwocie 500.000,00 zł.;
 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami;
 3. zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w Załączniku Nr 10
 4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
 5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

12. Uchwala się załącznik Nr 8 do Uchwały zawierający planowane dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych.

13. Przedkłada się informację w zakresie prognozy długu publicznego wg załącznika Nr 9.

14.Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10

15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Olszówka

Metryka

data wytworzenia
2007-01-18
data udostępnienia
2007-01-18
sporządzone przez
Jan Olszówka
opublikowane przez
Beata Dudek
ilość odwiedzin
46
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.